НОВИНИ
Филтър «Заглавие» 
Филтър «Съдържание» 
Покажи # 
 
Превключи всички уводи Скрий всички уводи
Заглавие на статия #прегледи
1 Очаква се през Май 2017 схема Разработване на продуктови и производствени иновации
Актуализирана: 10 Апр 2017

ЦЕЛ:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации,

Още...
10280
2 Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“
Актуализирана: 08 Окт 2015

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция

Още...
12132
3 Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
Актуализирана: 08 Окт 2015

Обявена е първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия.

Още...
12594
4 Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020
Актуализирана: 08 Окт 2015

Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Още...
12603
5 Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Актуализирана: 10 Апр 2017

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от ПРСР 2014-2020, се очаква да бъде отворена в края на 2017 и ще  предоставя подпомагане на инвестиции, които са насочени към:
Селски туризъм: - Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); - Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.  Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
- Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности;
- Производствени дейности;
- Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
- Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
- ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Допустими разходи за материални и нематериални активи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост: Инвестицията да се осъществява в селски район; Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5  - 10 години ; Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Критерии за подбор: Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места: Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“; Проекти, включващи иновации; Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм; Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район) Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
Интензитет и размер на помощта: Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Още...
18588
6 Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП
Актуализирана: 10 Юни 2014

Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева

Още...
11479
7 Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Актуализирана: 10 Юни 2014

Проектът на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 беше изпратен в Брюксел

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет

Още...
11198
8 BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната
Актуализирана: 10 Юни 2014

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. стартира процедура

Още...
10566
9 BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Актуализирана: 24 Окт 2013

Стартира схема BG161РО003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП "Кункорентоспособност"

Още...
8214
10 Стартира електронното подаване на документи по Оперативните програми
Актуализирана: 19 Юни 2011

„Ползата от въвеждането на електронните услуги за кандидатстващите за европейско финансиране не се измерва само със спестените пари и километри.

Още...
6869
Заглавие на статия #прегледи
1 УЕБ решения
Актуализирана: 16 Дек 2023

ЗА ФИРМАТА

ЦЕБП АНИМА ООД има над 10-годишен опит и е профилирана в разработка и внедряване на цялостни решения в областта на Интернет приложенията. Ние създаваме в партньорство с Вас онлайн бизнес платформи с цел оптимизиране и автоматизиране на процеса на управление на информационни ресурси в интернет.

ИГРАЕМ В ЕДИН ОТБОР

Всяко софтуерно решение се изгражда чрез анализ на Вашите нужди и подходът е индивидуален. Разработването на социалния инженеринг и технологичния проект се извършва след обстоен анализ на бизнес процесите и необходимите технологични решения в зависимост от типа на информационните ресурси, които трябва да бъдат управлявани от съответната организация. Вземаме предвид числеността и възможностите на съществуващите човешки ресурси във Вашата организация за управление на съдържанието в интернет.

СЪЗДАВАМЕ ПАРТНЬОРСТВА

На всяка стъпка от изпълннението на даден проект заедно с Вас адаптираме и доразвиваме първоначално заложените параметри на уеб приложенията. При нас не съществува „твърдо договорен сценарии на изпълнение“, като всички ценни и необходими за Вас софтуерни решения ги обсъждаме и интегрираме в движение.

ДОСТИГАМЕ ОБЩИ ЦЕЛИ и ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО

Маркетирането и позиционирането на предлаганите от Вас продукти и услуги е основна цел и резултат от съвместната ни дейност. Повишаване на потребителската стойност на дадено уеб решение и привличането на повече потребители е задължително условие в съвместната ни работа. Графичният дизайн, „user friendly” интерфейс; бързият и лесен достъп до различни и правилно дефинирани раздели на съдържанието, както и атрактивното представяне на даден продукт или услуга; изграждането на системи за управление на съдържание (CMS) с възможности за доразвитие, са фундаментите, върху които да се развива едно уеб приложение и дългогодишно партньорство.

По отношение на Вашите служители, които трябва да управляват тези информационни ресурси, се стараем да адаптираме електронните инструменти да бъдат максимално близки до техните навици и едновременно с това да улесним и оптимизираме работата им при публикуване на съдържание.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ:

 • Консултантски услуги за ИКТ решения
 • Проектиране на софтуерни системи (back office/ front office)
 • Анализ, социален инженеринг и разработване на Технологични задания
 • Разработване на Интернтет базирани системи
 • Софтуерно изграждане и управление на бази данни
 • Разработване и управление на модули съгласно последните промени в ЗОП
 • Разработване на мобилни приложения
 • Интеграция на външни информационни ресурси и бази данни в интернет
 • Онлайн решения за предаване на видео в реално време
 • Управление на информационни ресурси – първоначално зареждане с информация; поддръжка на съдържание и други
 • Системи за защита на информацията
 • Администриране и поддръжка
 • Онлайн реклама

ПРОЕКТИРАНИ И/ИЛИ РАЗРАБОТЕНИ ОТ НАС УЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Държавна администрация
 • Система за дистанционно обучение
 • Онлайн магазин
 • Корпоративни сайтове
 • Мобилни приложения
 • Туристическа информационна система с ГИС и Мобилно приложение
 • Система за цифровизация на културно-историческото наследство
 • Система за цифровизация в сферата на рибарството
 • Софтуерни мултимедийни продукти за туристическа анимация и визуализация

Още...
3201