ЕВРОПРОЕКТИ

ПОДБОР НА ПОДХОДЯЩА СХЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Преглед и анализ на възможностите за кандидатсване. Оценка на допустимостта за участие на потенциалния Кандидат спрямо изиксванията и критериите на съответната програма. Оценка на рисковете в предпроектните фази. Формиране на консорциуми или партньорства, ако схемата изисква такива.

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Ще Ви подпомогнем в спазването на изискванията и условията на избраната програма и ще Ви съдействаме при събирането на необходимите документи, а именно:

 • да опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;
 • да създадем екипи по съответните предпроектни и проектни дейности;
 • да организираме процеса по необходимите предпроектни проучвания;
 • да изготвим документите за избор на доставчици на услуги, методиките за оценки, техническите задания или спецификации и други;
 • да подготвим основните документи за кандидатстване - формуляри, бюджет на проекта;
 • заявления, бизнес план;
 • да попълним необходимите декларативни документи според изискванията;
 • да подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Това е етапът, в който трябва да се реализират заложените проектни дейности. За да е успешно изпълнението на проекта, е необходимо да Ви:

 • изготвим план за изпълнение на проекта;
 • подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на изпълнители;
 • консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
 • подготвим междинни и финални отчети;
 • съдействаме в дейностите по визуализация и публичност.

ДРУГИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЕКИПА НА «ЦЕБП АНИМА» ООД

А. МОДЕРНИ УЕБ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ.

Това са интернет технологии от ново поколение, които създават възможности за бърз и обемен обмен на съдържание в рамките на добре организирани и функционално центрирани структури. Основно приложение тези технологии намират при поддържането и функционирането на социални мрежи.

Б. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ НИВА.

Основно това са системи за предоставяне на електронни услуги на граждани и бизнес от публичните институции и бизнес организациите. Схематично тези системи се състоят от „бек офис“ – обслужващ процесите на обработка на информация вътре в институцията и „фронт офис“ – обикновено интернет портал, като вход към електронните услуги. В сферите на нашата компетентност е и реализиране на взаимодействия между различните доставчици на е-услуги.

В. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Зелените технологии разкриват огромен потенциал за повишаването на качеството на живот на малки и големи общности от хора. Ние сме се специализирали в селектирането на най-оптималните и ефективните високи технологии; подбор на „ключовите играчи“ и организацията им в печеливши правни и бизнес модели и постигане на необходимото административно съответствие в процеса на реализация на проекта.

Г. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ФИНАНСИРАНЕ.

Предлагаме решения за всеки един от ключовите етапи на инвестиционния процес:

 • оценка на инвестиционния потенциал;
 • анализ на съществуващите рискове;
 • оценка на законовото и административното съответствие;
 • представяне на възможности и източници за финансиране;
 • разработване на бизнес планове;
 • оценка на „възвръщаемост или откупуване“ на проекта;
 • управление на инвестиционния процес и други.