Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“

НОВИНИ

В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция

(TR21, TR42, TR81, TR82, TR83  и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия), Азербайджан (цялата територия), Русия (Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол).
Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Програмата ще функционира чрез четири приоритетни оси:
    Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
    Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“
    Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
    Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“
Програмата ще се финансира от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият бюджет на програмата е в размер на  53 942 456,70 евро. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са местни/регионални власти, публично-правни организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.) и неправителствени организации.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.