Стартира първата Покана по Програма Трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020

НОВИНИ

Обявена е първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чията цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия.

Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

 Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

    Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
        Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
        Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
        Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
    Приоритетна ос 2. Младежи:
        Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
        Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
    Приоритетна ос 3. Околна среда:
        Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
        Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

 Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

    За България (административно ниво NUTS III) – областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил;
    За Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г. на адрес:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19, зала 1.2

1202 София,

За периода 2014 - 2020 Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 ще функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са: централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.

Общият бюджет на Програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.

Тук можете да изтеглите резюме на програмата

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.