Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; 3. Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; 4. Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и 5. Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро.

От тук можете да изтеглите: Резюме на програмата

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.