Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от ПРСР 2014-2020, се очаква да бъде отворена в края на 2017 и ще  предоставя подпомагане на инвестиции, които са насочени към:
Селски туризъм: - Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
- Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.); - Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.  Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
- Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности;
- Производствени дейности;
- Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
- Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
- ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Допустими разходи за материални и нематериални активи:
а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.  Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост: Инвестицията да се осъществява в селски район; Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5  - 10 години ; Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Критерии за подбор: Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места: Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“; Проекти, включващи иновации; Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм; Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район) Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
Интензитет и размер на помощта: Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.