Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

НОВИНИ

Проектът на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 беше изпратен в Брюксел

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет

като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП.