BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната

НОВИНИ

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. стартира процедура

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.11 „ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕРНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА"

Цел на процедурата:
• Създаване и внедряване на специализиранa уеб базиранa платформа за администриране, контрол и мониторинг на процесите по придобиване, поддръжка и надграждане на квалификацията на педагогическите специалисти. Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Конкретен бенефициент - Дирекция „Информационни и комуникационни технологии" в Министерство на образованието и науката

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за целия програмен период е в размер на 3 000 000 лв.
Краен срок за представяне на проектно предложение - 05.08.2014 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Договарящия орган - http://sf.mon.bg/