BG161РО003-2.1.14 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

НОВИНИ

Стартира схема BG161РО003-2.1.14 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП "Кункорентоспособност"

Стойността на безвъзмездното финансиране според предприятието:
    микро предприятия – минимум 100 хил.лв., максимум 500 хил.лв.
    малки предприятия – минимум 200 хил.лв., максимум 1 млн.лв.
    средни предприятия – минимум 300 хил.лв., максимум 2 млн.лв.

Процентът на съфинансиране се определя  на:
    до 70%  - микро и малки предприятия  
    до 60%  - средни предприятия

Изисквания към кандидатите за безвъзмездна финансова помощ:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да са реализирали нетни приходи от продажби за годината, предхождаща годината на обявяване началото на процедурата (2012 г.), за: микро предприятия – 150 хил. лв./ малки предприятия – 300 хил. лв./ средни предприятия - 750 хил. лв.
 • да са предприятия, които покриват изискванията за микро, малки и средни предприятия по чл. 3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия;
 • да са предприятия, които развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или в областта на услугите съгласно КИД – 2008 в следните сектори и раздели:

Сектор C “Преработваща промишленост”

Сектор J “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” раздел:
J61 Далекосъобщения
J62 Дейности в областта на информационните технологии
J63 Информационни услуги
Сектор М “Професионални дейности и научни изследвания”
М72 Научноизследователска и развойна дейност
С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на приходите и печалбата спрямо последните години, предприятията, които осъществяват износ и кандидати, които развиват основната си икономическа дейност, съгласно КИД – 2008 г:  Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, С22, С25, C26, C27, C28, C29 и С30;Високотехнологичните услуги и други услуги с наситеност на знанието – раздели J61, J62, J63; Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72.

Допустими дейности и индикативни цели:

 • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти/услуги;
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допустими разходи по проекта:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото управление;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др., представляващо дълготраен нематериален актив.
 • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги;
 •   Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева. / Визуализация на проекта / Одит на проекта

Срок на изпълнение: Максимум 12 месеца