МОДУЛНИ КОГЕНЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

ВЕИ Решения

Преработка на отпадъчна биомаса чрез процес на газификация - произвежда се електроенергия и топла вода - 90ОС. Системата работи с различни по произход суровини: Отпадъци от земеделие, горско стопанство, дървени стърготини, кори, дърво, клони, дървесен чипс и др.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИТЕ:
Раздробен материал с размери 30/30/30 мм, два от размерите  може да бъдат 20 –50 mm
Влажност - до 15-20 %
Консумация на час: 34 кг за 30 kW
и 110 кг за 100 kW
Площ за монтаж – 45-60 кв.м
Височина – до 6 м 
Модулният принцип позволява увеличаване на инсталираната мощност, в зависимост от възможностите на конкретния проект.

ПОЛЗИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА КОГЕНЕРАЦИЯ:
1. Частни инвеститори и фирми - разполагат с "инструмент" за енергийна и топлинна независимост. Могат да управляват разходите си за енергия според нуждите им. Получават възможност да: продават произведената електроенергия по преференциални тарифи с гарантиран период на изкупуване, а ако ползват за собствени нужди само електроенергията и до тях има подходящ потребител на топлоенергията - да станат доставчик на такава.

2. Общини и Държава:
Създаване на заетост (и за нискоквалифициран персонал) за целия 20-годишен период;
Рязко намаляване разходите за отопление и климатизация на общински и държавни предприятия (училища, болници и т.н.)
Нови инвестиции по региони и плащане на данъци по места;
Решаване на екологични проблеми и ангажименти – не е необходимо Общините да изграждат специални инсталации за утилизация на растителни (кафяви) отпадъци
Държавата изпълнява ангажимента към ЕС за производство на зелена енергия.
3. Електроразпределителни предприятия - Инсталациите работят на непрекъснат режим и могат да изпълняват ролята на компенсираща мощност по места.


ВЪЗМОЖНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Общини и общински предприятия – болници, училища и други, които се нуждаят от топлинна енергия,старчески домове, учебни заведения и други;
С нашите инсталации всеки желаещ може да кандидатства по програми на ЕС за енергийна ефективност, производство, набавяне и обработка на биомаса и други;
Частни структури, които се разделят на две основни групи:
а/ Предприятия, генериращи отпадъчна биомаса – арендатори, кооперации и други. (за преработка на утайки от пречиствателни станции се монтират допълнителни съоръжения за подготовка и преработка на суровината)
б/ Предприятия, които са консуматори на топлинна енергия