ИНВЕСТИРАНЕ В ПАУЛОВНИЯ  

ИДЕИ ЗА БИЗНЕС

ПАУЛОВНИЯ - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЪРЗ РАСТЕЖ

Днес това дърво е по-известно с наименованието „Дървото на бъдещето" . Това растение се счита за уникално, поради изключително бързият си растеж. Прираст, като този на пауловнията от 0.7 до 1куб. м. за 7-8 години е несравним, с който и да е друг дървесен вид.

Бързият растеж на този дървесен вид го прави особено ценен за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища. За разлика от други видове, Пауловния достига височина от 5–10 метра само за 2 до 4 години

КАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА

 •  Изключително лека
 •  Много здрава и стабилна
 •  Съхне бързо на въздух
 •  Задържа малко влага
 •  Високо ценена и търсена на световния пазар
 •  Фина, гладка, без дефекти
 •  Устойчива на счупвания,усукване и деформации
 •  Съотношението якост-тегло (качествен коефициент) е високо
 •  Светла е, поема добре оцветители
 •  Невероятен резонанс

БОГАТА БИОМАСА 

 • Изходна суровина за производството на биоетанол
 • Изходна суровина за производство
 •  на пелети, брикети и дървесен чипс
 • Калоричност - 17.96 MJ/kg
 • Листата са богати на азот и протеини
 •  и се използват за фураж за животни,
 • във фармацевтичната промишленост за
 •  производство на лекарствени препарати
 • Красиви цветове за декорация на паркове и
 •  градини, производство на мед,
 • лечебни чайове и сиропи, екстракти
 •  в парфюмерията и козметиката

 

ПАУЛОВНИЯ И ЕКОЛОГИЯ  

 Идеален дървесен вид за възстановяване на замърсени, бедни и застрашени почви

 Идеален дървесен вид за борба с ерозиите.

 Способна да расте на почви замърсени с тежки метали

 Засаждане на опожарени гори и свлачища

 Листата достигат до 75 см в диаметър

 Абсорбират големи количества въглероден диоксид - 10 пъти повече от колкото други дървесни видове

 След опадането листата обогатяват почвата с азот и подобряват нейната структура

 Фармацевтичната промишленост за производство на лекарствени препарати

 Лечебни чайове и сиропи

 Козметика и парфюмерия

 За производство на мед

 ПАУЛОВНИЯ И ЕКОЛОГИЯ – ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ 

Климатичната гора е строго защитена гора, засадена специално, за да извлича въглерод и така да забавя глобалните климатични промени. Климатичното лесовъдство съчетава науката за реставриране и поддържане на горите с финансовите ресурси на Протокола от Киото за кредитната търговия за редуциране на емисиите парникови газове. Условията на Киото признават важното значение на извличането на въглерод от дърветата като причина за редуцирането на въглеродния диоксид в атмосферата. Всеки извлечен тон може да бъде разменян между държавите като въглероден кредити това да поражда приходи за поддръжката и разширяването на тези новозасадени земи. Ако тези гори са добре поддържани и строго защитени, тази биомаса може да бъде продавана като въглеродни компенсации или сертифицирани кредити за редуцирани емисии“ (CER credits).

Търговията с емисии е административен подход, който се използва за контролиране на замърсяването чрез осигуряване на икономически инициативи за постигане на по-ниски нива на емисиите на замърсителите. Търговията с емисии в някои случаи се нарича политика за ограничаване на емисиите с помощта на квоти. Централен орган (обикновено правителството или международен орган) определя лимита или максималното количество на емисиите на замърсителите. На дружествата или други фирмени групи се издават разрешителни за емисии и от тях се изисква да поддържат еквивалентен брой квоти (или кредити), които представляват правото за емитиране на конкретни количества. Общото количество на квотите и кредитите не трябва да надвишава максимума, ограничавайки общото количество на емисиите до това ниво. Дружествата, нуждаещи се от увеличение на квотите за емисии, трябва да закупят кредити от други дружества, които замърсяват по-малко. Прехвърлянето на квоти се счита за търговия. Така теоретично тези, които могат по-лесно да намалят емисиите по възможно най-икономичния начин, ще направят това, постигайки ограничаване на замърсяването с най-ниски разходи за обществото.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА 100 ДЕКАРА ПАУЛОВНИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА. ПРИХОДИ СЛЕД 8-ТАТА ГОДИНА:  

1. ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕРЕН и ОГРАЖДАНЕТО МУ 100 000 ЛЕВА

2. РАЗХОДИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯТА – ОКОЛО  100 000 ЛЕВА

3. РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ОРЯЗВАНЕ, НАПОЯВАНЕ И ДРУГИ НА ДЕКАР ЗА ГОДИНА 300 ЛЕВА/ ЗА 100 ДКА ЗА 8 ГОДИНИ – ОКОЛО 240 000 ЛЕВА /  30 000 лева на година

4. РАЗХОДИ ЗА ТРУД И ОХРАНА ЗА 8 ГОДИНИ – ОКОЛО 160 000 ЛЕВА / 20 000 лева на година

ОБЩО : 600 000 ЛЕВА

5 ПРИХОДИ СЛЕД ИЗСИЧАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯТА ОТ 100 ДЕКАРА (ПЕСИМИСТИЧЕН СЦЕНАРИИ):

 ДОБИВ ОТ ЕДИН ДЕКАР – 50 КУБИКА ДЪРВЕСИНА ОТ КЛАС “В” ДО КЛАС “D” НА ТРУПИ

 ОБЩ ДОБИВ ОТ 100 ДЕКАРА – 5000 КУБИКА Х 200 ДОЛАРА СРЕДНА ЦЕНА ЗА СЪОТВЕТНИЯ КЛАС = 1 000 000 ДОЛАРА Х 1.50 ЛВ/ЗА ДОЛАР = 1 500 000 ЛЕВА

  ПРОГНОЗНА ПЕЧАЛБА: 1 500 000 – 600 000 = 900 000 ЛЕВА

 ВЪЗМОЖНО Е РЕАЛИЗИРАНЕТО НА БИЗНЕС СХЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАУЛОВНИЯ ЗА БИОМАСА СЪС СРОК НА ОТСИЧАНЕ 2-3 ГОДИНИ С ПО-ИНТЕНЗИВНА И КРАТКОСРОЧНА  НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

 ТЕЗИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗЧЕТИ НЕ ВКЛЮЧВАТ ТЪРГОВИЯТА С ЕМИСИИ, КАКТО И ДРУГИТЕ ПРИХОДИ ОТ СЪПЪТСТВАЩИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ И ПРИХОДИТЕ ОТ БИОМАСА – РЯЗАНИ КЛОНИ ВСЯКА ГОДИНА, ЛИСТА И ЦВЕТОВЕ