Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности PDF Печат Е-поща
НОВИНИ

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности от ПРСР 2014-2020, се очаква да бъде отворена в началото на 2016

Последна промяна от Четвъртък, 08 Октомври 2015г. 15:39ч.
Продължение...
 
Финансовите корекции по европейските фондове основно от възлагането на ОП PDF Печат Е-поща
НОВИНИ

Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева

Последна промяна от Вторник, 10 Юни 2014г. 12:55ч.
Продължение...
 
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 PDF Печат Е-поща
НОВИНИ

Проектът на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 беше изпратен в Брюксел

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет

Последна промяна от Вторник, 10 Юни 2014г. 12:58ч.
Продължение...
 
BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии в образователната PDF Печат Е-поща
НОВИНИ

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. стартира процедура

Продължение...